Skip to content Skip to footer
politika-1
GENERICA

Politika spoločnosti

Poslaním našej spoločnosti je vyvíjať, vyrábať a distribuovať kvalitné a bezpečné produkty, ako sú vitamínové zmesi, výživové doplnky, dietetické potraviny, kozmetické výrobky a zdravotnícke pomôcky v rôznych galenických formách.

Svojou činnosťou sa snažíme podporovať zdravý životný štýl, sledovať a aplikovať najnovšie trendy v odbore, pričom berieme ohľad na životné prostredie.

Prajeme si rozvíjať zodpovedný prístup k zdraviu, ako základný predpoklad pre aktívny a kvalitný život.

Napĺňanie nášho poslania a smerovania sa zaväzujeme realizovať v podmienkach implementovaných požiadaviek príslušnej legislatívy, ako je napríklad Nariadenie (EÚ) 2017/745 (MDR) a požiadaviek noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, EN ISO 13485:2016/A11:2021, pričom dbáme na:

 • dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z relevantnej legislatívy týkajúcej sa hlavne zdravotníckych pomôcok, výživových doplnkov (resp. potravín), kozmetických prípravkov, životného prostredia a prevádzkovania organizácie;
 • dodržiavanie dohodnutých požiadaviek zákazníkov a ostatných dotknutých strán;
 • komunikovanie dôležitých informácií týkajúcich sa životného prostredia, bezpečnosti a kvality výrobkov v rámci organizácie, so zákazníkmi, regulačnými orgánmi, dodávateľmi a ďalšími zainteresovanými stranami;
 • neustále monitorovanie systému manažérstva za účelom udržiavania jeho účinnosti a vhodnosti a trvalého zlepšovania;
 • uplatňovanie princípov prevencie, analýzy rizika a príležitostí, a tak predchádzať vzniku nežiaducich stavov a situácií;
 • vytváranie vzájomne vyhovujúcich vzťahov so svojimi obchodnými partnermi, ale aj zamestnancami, založených na vzájomnej dôvere a úcte, aby viedli k dlhodobej spolupráci;
 • podporovanie profesijného rastu zamestnancov a zvyšovanie ich povedomia hlavne v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti produktov;
 • analyzovanie pozície firmy na trhu, neustálim preskúmavaním, vyhodnocovaním a optimalizovaním činností a aplikovaním poznatkov do cieľov spoločnosti;
 • hľadanie nových možností výroby a odberateľov pre ďalší rozvoj spoločnosti a efektívnych riešení pre dosiahnutie čo najlepších hospodárskych výsledkov a naplnení cieľov a očakávaní zákazníkov.
  Dobré meno našej spoločnosti je i uznaním pre každého z našich zamestnancov. Podporujeme ho zodpovedným prístupom ku každodennej práci. Naše krédo:  
 • promptná realizácia,
 • zaručená kvalita a bezpečnosť,
 • výhodná cena.
politika-2
Promptná realizácia, zaručená kvalita a bezpečnosť, výhodná cena…
Promptná realizácia, zaručená kvalita a bezpečnosť, výhodná cena…