Skip to content Skip to footer
politika-1
GENERICA

Politika spoločnosti

Vo vzťahu k manažmentu kvality, životného prostredia a bezpečnosti potravín.

Poslaním spoločnosti GENERICA je vyvíjať a vyrábať kvalitné a bezpečné produkty ako sú vitamínové zmesi, výživové doplnky, dietetické potraviny, kozmetické výrobky a zdravotnícke pomôcky v rôznych galenických formách.

Svojou činnosťou sa snažíme podporovať zdravý životný štýl, sledovať a aplikovať najnovšie trendy v odbore, pričom berieme ohľad na životné prostredie. Prajeme si zlepšovať zodpovedný prístup k zdraviu, keďže to je základným kameňom pre aktívny a kvalitný život.

Napĺňanie nášho poslania uskutočňujeme v podmienkach aplikovaných požiadaviek noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, ISO 13485:2016 a hlavne:

 • dodržiavaním záväzkov vyplývajúcich z relevantnej legislatívy a všetkých dohodnutých požiadaviek zákazníkov a ostatných dotknutých strán;
 • komunikovaním dôležitých informácií týkajúcich sa životného prostredia, bezpečnosti a kvality výrobkov v rámci organizácie, so zákazníkmi, regulačnými orgánmi, dodávateľmi a ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami;
 • neustálym monitorovaním systému manažérstva za účelom jeho trvalého zlepšovania,
 • uplatňovaním princípov prevencie a analýzy rizika a príležitostí, a tak predchádzať vzniku nežiaducich stavov a situácií;
 • vytváraním vzájomne vyhovujúcich vzťahov so svojimi obchodnými partnermi, ale aj zamestnancami, založených na vzájomnej dôvere a úcte, aby viedli k dlhodobej spolupráci;
 • podporovaním profesijného rastu zamestnancov a zvyšovaním ich povedomia v oblasti kvality, bezpečnosti (potravín, produktov) a environmentu;
 • analyzovaním pozície firmy na trhu, neustálim preskúmavaním, vyhodnocovaním a optimalizovaním činností a aplikovaním poznatkov do cieľov spoločnosti,
 • hľadaním nových možností výroby aodberateľov pre ďalší rozvoj spoločnosti a efektívnych riešení pre dosiahnutie čo najlepších hospodárskych výsledkov a naplnení cieľov.

Dobré meno našej spoločnosti je i uznaním pre každého z našich zamestnancov. Vážime si ho a podporujeme svojou každodennou usilovnou prácou.

Naše krédo:  

 • promptná realizácia,
 • zaručená kvalita a bezpečnosť,
 • výhodná cena.
politika-2
Promptná realizácia, zaručená kvalita a bezpečnosť, výhodná cena…
Promptná realizácia, zaručená kvalita a bezpečnosť, výhodná cena…